Ετικέτες

Σάββατο 6 Ιουλίου 2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


Καλείστε να συμμετέχετε στην τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής η οποία θα

διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Αριδαίας, την Τρίτη 09 Ιουλίου 2024 και ώρα 12:00 το μεσημέρι

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για τη λήψη

αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:


ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ


1 7η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού - Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του έτους 2024 Δήμου

Αλμωπίας.

2 Αναπροσαρμογή τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού Δήμου Αλμωπίας, έτους 2024.

3   Διαγραφή προστίμου Μ. Δ. του XXXXXXX.

4 Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων του Δήμου Αλμωπίας.


2


5 Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Ασφαλτόστρωση Αγροτικής Οδού Σαρακηνών

Δήμου Αλμωπίας».

6 Ορισμός μελών επιτροπής παραλαβής έργων Δήμου Αλμωπίας.

7 Απόδοση λογαριασμού (εντάλματος προπληρωμής) –απαλλαγή υπολόγου.

8 Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών

Μονάδων Νέων Εργασιών του έργου "Αποκατάσταση Βλαβών σε πάρκα και πλατείες του Δήμου Αλμωπίας".

9 Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών

Μονάδων Νέων Εργασιών του έργου "Βελτίωση των υποδομών άρδευσης σε τοπικές κοινότητες του Δήμου

Αλμωπίας".

10 Έγκριση και παραλαβή της μελέτης "Συντήρηση συντριβανιών Δήμου Αλμωπίας".

11 Χορήγηση ή μη έγκρισης εισόδου - εξόδου οχημάτων από το υφιστάμενο συνεργείο αυτοκινήτων, που

βρίσκεται στο με αριθ. 2174 αγροτεμάχιο του αγροκτήματος Αριδαίας της ομώνυμης Κοινότητας του Δήμου

Αλμωπίας, μέσω δημοτικής αγροτικής οδού, με φορέα εκμετάλλευσης τον κ. Αποστολίδη Στυλιανό του

ΧΧΧΧΧΧΧ.

12 Χορήγηση έγκρισης ή μη για την απαλλαγή από την υποχρέωση εφοδιασμού με έγκριση εισόδου - εξόδου

οχημάτων και απότμησης - υποβιβασμού κρασπέδου πεζοδρομίου και στιγμιαίας χρήσης πεζοδρομίου, για τη

λειτουργία υφιστάμενου επαγγελματικού εργαστηρίου χαμηλής όχλησης «κατασκευής ορθοπεδικών ειδών»

που βρίσκεται σε ισόγειο κατάστημα με εσωτερικό πατάρι και υπόγειο επί οικοδομής εντός του οικοπέδου με

αριθ. 01-α στο Ο.Τ. Γ171 του συνοικισμού Αριδαίας του Δήμου Αλμωπίας και πρόσοψη στη δημοτική οδό

Αγίου Νικάνδρου, λόγω αλλαγής φορέα λειτουργίας της εγκατάστασης από “Ιατρίδης Δαμιανός του

Γεωργίου” (αρχικός φορέας εκμετάλλευσης) σε “ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.” (δ.τ. «Peditech») -

(νέος φορέας).

13 Τροποποίηση των όρων του  Σχεδίου Σύμβασης  δωρεάς για την  «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ

ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ» του Δήμου Αλμωπίας με διαγράμμιση διαβάσεων ειδικού τύπου  και «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ

ΔΙΚΤΥΟΥ» με την επισκευή λακκουβών στο οδικό δίκτυο του Δήμου Αλμωπίας που εγκρίθηκαν με την

αρ. 109/2024 απόφαση ΔΕ (ΑΔΑ: 6ΓΧΘΩΨΩ-ΚΜΕ)

14 Κατάρτιση Σχεδίου Κανονισμού Παραχώρησης της  Χρήσης και Λειτουργίας του Ανοιχτού Θεάτρου με

κερκίδες στην περιοχή '' Δασάκι Αριδαίας''.

15 Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς

προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν.4412/2016 για την μελέτη με τίτλο «Παροχή

Υπηρεσιών για την συντήρηση – τεχνική υποστήριξη του Λογισμικού των Υπηρεσιών Δήμου Αλμωπίας» για

τις ανάγκες του τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου Αλμωπίας.

16 Ακύρωση της 152/2024 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής και εκ νέου λήψη απόφασης για την έγκριση

σύναψης σύμβασης με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την υπηρεσία με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΑΛΣΗ, ΠΑΡΚΑ, ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΚΤΛ) ΔΕ ΑΡΙΔΑΙΑΣ -  ΔΡΑΣΕΙΣ

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ.»

17 Ακύρωση της 148/2024 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής και εκ νέου λήψη απόφασης για την έγκριση

σύναψης σύμβασης με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την υπηρεσία με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΑΛΣΗ, ΠΑΡΚΑ, ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΚΤΛ) ΔΕ ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ -  ΔΡΑΣΕΙΣ

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ.»

18 Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου και Αντιδημάρχου στην Αθήνα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


ΠΑΡΟΥΤΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ