Ετικέτες

Παρασκευή 21 Ιουνίου 2024

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Αριδαία 21.06.2024 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΑΛΜΩΠΙΑΣ

Αριδαία 21.06.2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ

ΠΟΛΗ ΑΡΙΔΑΙΑΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΥΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Αλμωπίας, ενημερώσει τους κατοίκους της πόλης της ΑΡΙΔΑΙΑΣ ότι μετά από αίτηση της προς την Διεύθυνση Υδάτων εγκρίθηκε η άδεια χρήσης νερού της υδρευτικής γεώτρησης στην περιοχή του δυτικού περιφερειακού.

Επίσης έχουμε προχωρήσει ήδη σε αίτηση προς τον ΔΕΔΔΗΕ με σκοπό την ηλεκτροδότηση της.

Στην παρούσα φάση αναμένουμε την επισκόπηση από μέρους του ΔΕΔΔΗΕ για την κοστολόγηση της ηλεκτροδότησης ώστε σε συνέχεια να προβεί η υπηρεσία της ΔΕΥΑ-Α σε αίτηση προς το ΥΠΕΣ για την χρηματοδότηση της.

Με το περάς των παραπάνω ενεργειών, θα τεθεί σε λειτουργία η υδρευτική γεώτρηση με χρήση πλέον της νέας δεξαμενής ύδρευσης της Αριδαίας στη Σωσάνδρα.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε να απευθύνεστε στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. Αλμωπίας στο τηλέφωνο 2384024590.

Ευχαριστούμε για την κατανόηση.

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Καλείστε να συμμετέχετε στην τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Αριδαίας, την Τετάρτη 26 Ιουνίου 2024 και ώρα 12:00 το μεσημέρι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για τη λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1 6η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Αλμωπίας.

2 Χρέωση επαναφορτιζόμενης κάρτας υδροληψίας (memory stick) για χρήση αρδευτικών γεωτρήσεων, σε περίπτωση απώλειας, για το έτος 2024.

3 Πρόσληψη εργατοτεχνικού προσωπικού (πέντε ημερομίσθια ανά μήνα).

4 Έγκριση της ανάθεσης της σύμβασης με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του δήμου Αλμωπίας» με τη διαδικασία ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) και καθορισμός των όρων δημοπράτησης της σύμβασης.

5 Έγκριση σύναψης σύμβασης με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την υπηρεσία με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΑΛΣΗ, ΠΑΡΚΑ, ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΚΤΛ) ΔΕ ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ - ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ.».

6 Χορήγηση εκ νέου έγκρισης εισόδου - εξόδου οχημάτων από το μηχανουργείο με φορέα εκμετάλλευσης την εταιρεία με την επωνυμία "ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΦΑΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.", που βρίσκεται στο με αριθ. 466 αγροτεμάχιο του αγροκτήματος Πιπεριάς της ομώνυμης Κοινότητας του Δήμου Αλμωπίας, μέσω δημοτικής αγροτικής οδού η οποία συμβάλλει στην επαρχιακή οδό 7 "Αριδαία-Πιπεριά-Λουτράκι-Λουτρά Αριδαίας" (Χ.Θ. 3+900μ δεξιά), σε τροποποίηση της με αριθ. 13/2023 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αλμωπίας λόγω αλλαγής της επιφάνειας προσθήκης και των συνημμένων σχεδιαγραμμάτων.

7 «Έλεγχος και αποδοχή, ή μη, της από 20/06/2024 Υπεύθυνης Δήλωσης (α.π. 11652-20/06/2024 εισερχομένου) του οικονομικού φορέα «MK CARS & TRUCKS E.E.», προσωρινού αναδόχου για την ΟΜΑΔΑ Α’: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΤΕΤΡΑΞΟΝΙΚΟΥ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ» , του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ, ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ή ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ -ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ», (της αρ. 9235/2023 Διακήρυξης (ΑΔΑΜ: 23PROC012761649) (Α/Α συστήματος 194196),

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΡΟΥΤΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

 
Σας καλούμε να συμμετέχετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας η οποία θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα Αριδαίας, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου «ΣΥΜΕΩΝ ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ», την Τετάρτη, 26 Ιουνίου 2024 και ώρα 8.30μ.μ.(20.30’), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και το άρθρο 11 του Ν.5043/2023, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:


1ο

6η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Αλμωπίας έτους 2024

2ο

Τροποποίηση της με αριθ. 82/2024 Αποφάσεως Δημοτικού Συμβουλίου ως προς τον αριθμό των υδρονομέων άρδευσης έτους 2024 και τη διάρκεια απασχόλησης.

3ο

Χρέωση επαναφορτιζόμενης κάρτας υδροληψίας (memory stick) για χρήση αρδευτικών γεωτρήσεων, σε περίπτωση απώλειας, για το έτος 2024

4ο

Εξέταση αιτήματος παραχώρησης του αύλειου χώρου του Δημοτικού Σχολείου Αψάλου και των κτιριακών εγκαταστάσεων στον Λαογραφικό Σύλλογο Ποντίων Αψάλου για την πραγματοποίηση καλοκαιρινών πολιτιστικών εκδηλώσεων από 10-7-2024 έως και 27-07-2024


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΟΒΛΕΤΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ

"Περισυλλογή των εγκαταλελειμμένων οχημάτων από κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Αλμωπίας" Εισερχό

 Θέμα: Περισυλλογή των εγκαταλελειμμένων οχημάτων από κοινόχρηστους χώρους του


Δήμου Αλμωπίας


Το Τμήμα Περιβάλλοντος, Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Συντήρησης Πρασίνου

του Δήμου Αλμωπίας, στην προσπάθεια εξάλειψης των εστιών ρύπανσης που προκαλείται

από τα εγκαταλελειμμένα οχήματα σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου, πραγματοποιεί

επιχείρηση εντοπισμού και απομάκρυνσής τους.

Η όλη διαδικασία θα γίνει σύμφωνα με την διαδικασία του άρθρου 9, του Ν.

116/2004 (ΦΕΚ 81/Α/05-03-2004).

Συγκεκριμένα, στο εγκαταλελειμμένο όχημα επικολλά σε εμφανές σημείο ειδικό

αυτοκόλλητο που χαρακτηρίζει αυτό ως εγκαταλειμμένο. Μέσα σε 45 ημέρες από την

επικόλληση αυτού του ειδικού αυτοκόλλητου εάν το όχημα δεν αποσυρθεί από τον

ιδιοκτήτη του, περιέρχεται στην κατοχή του οικείου Δήμου. Ο Δήμος υποχρεούται να

παραδώσει το όχημα σε εγκεκριμένο σύστημα συλλογής ΟΤΚΖ, της περιοχής του. Τα

οχήματα παραμένουν στο σημείο συλλογής για 10 ημέρες από την ημέρα περισυλλογής

του. Εάν μέσα στο διάστημα αυτό το όχημα αναζητηθεί από τον ιδιοκτήτη του, τότε

παραδίδεται σε αυτόν αφού προηγουμένως καταβάλλει τη δαπάνη απομάκρυνσης και

αποθήκευσης. Εάν το όχημα δεν αναζητηθεί, τότε προωθείται προς περαιτέρω

επεξεργασία, αξιοποίηση, τεμαχισμό και διάθεση, όπως προβλέπεται για τα ΟΤΚΖ.

    

Σκοπός της απομάκρυνσης των εγκαταλελειμμένων οχημάτων είναι η προστασία

της δημόσιας υγείας, του περιβάλλοντος καθώς και η εξασφάλιση θέσεων στάθμευσης

για τους δημότες.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα

Περιβάλλοντος του Δήμου μας, στο τηλέφωνο 23840 23215.Πέμπτη 20 Ιουνίου 2024

Παγκόσμια Ημέρα Μουσικής

 Σας παρακαλούμε να μας τιμήσετε με την παρουσία σας στην εκδήλωση.Τμήμα Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού

τηλέφωνο: 2384350221ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 2024Παγκόσμια Ημέρα Μουσικής