Ετικέτες

Παρασκευή 21 Ιουνίου 2024

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Καλείστε να συμμετέχετε στην τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Αριδαίας, την Τετάρτη 26 Ιουνίου 2024 και ώρα 12:00 το μεσημέρι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για τη λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1 6η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Αλμωπίας.

2 Χρέωση επαναφορτιζόμενης κάρτας υδροληψίας (memory stick) για χρήση αρδευτικών γεωτρήσεων, σε περίπτωση απώλειας, για το έτος 2024.

3 Πρόσληψη εργατοτεχνικού προσωπικού (πέντε ημερομίσθια ανά μήνα).

4 Έγκριση της ανάθεσης της σύμβασης με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του δήμου Αλμωπίας» με τη διαδικασία ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) και καθορισμός των όρων δημοπράτησης της σύμβασης.

5 Έγκριση σύναψης σύμβασης με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την υπηρεσία με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΑΛΣΗ, ΠΑΡΚΑ, ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΚΤΛ) ΔΕ ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ - ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ.».

6 Χορήγηση εκ νέου έγκρισης εισόδου - εξόδου οχημάτων από το μηχανουργείο με φορέα εκμετάλλευσης την εταιρεία με την επωνυμία "ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΦΑΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.", που βρίσκεται στο με αριθ. 466 αγροτεμάχιο του αγροκτήματος Πιπεριάς της ομώνυμης Κοινότητας του Δήμου Αλμωπίας, μέσω δημοτικής αγροτικής οδού η οποία συμβάλλει στην επαρχιακή οδό 7 "Αριδαία-Πιπεριά-Λουτράκι-Λουτρά Αριδαίας" (Χ.Θ. 3+900μ δεξιά), σε τροποποίηση της με αριθ. 13/2023 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αλμωπίας λόγω αλλαγής της επιφάνειας προσθήκης και των συνημμένων σχεδιαγραμμάτων.

7 «Έλεγχος και αποδοχή, ή μη, της από 20/06/2024 Υπεύθυνης Δήλωσης (α.π. 11652-20/06/2024 εισερχομένου) του οικονομικού φορέα «MK CARS & TRUCKS E.E.», προσωρινού αναδόχου για την ΟΜΑΔΑ Α’: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΤΕΤΡΑΞΟΝΙΚΟΥ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ» , του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ, ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ή ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ -ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ», (της αρ. 9235/2023 Διακήρυξης (ΑΔΑΜ: 23PROC012761649) (Α/Α συστήματος 194196),

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΡΟΥΤΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ